Curriculum Vitae

 

Naam: Hans Bosselaar

 

Telefoon werk: 030-2730207

 

 

Geboortedatum:   14 mei 1961

 

Opleiding

Werkervaring

 

Recente projecten vanuit meccano kennis voor beleid (2006-2008)

 

Overige doorlopende werkzaamheden

 

Publicaties van Hans Bosselaar

I Boeken en rapporten (chronologisch)

a) Als enige auteur

Bosselaar, H. (2008)
Vraagsturing: basis voor de nieuwe dynamiek van participatiedienstverlening, Paper op verzoek van het secretariaat van de Commissie fundamentele herbezinning WSW, Utrecht, Meccano kennis voor beleid

Bosselaar, H. (2005)
De vraag als antwoord. Vraagsturing en sociaal beleid: voorwaarden en risico’s. Den Haag, Reed Business Information

Bosselaar, H. (1994)
Doorbraak van de buitenspelval. Nieuw beleid voor langdurig werklozen, Utrecht, uitgeverij Jan van Arkel


b) In samenwerkingsverband

Bosselaar, H. en R. Prins (2008)
Werkenderwijs met pgb, tussenrapportage over gemeentelijke initiatieven met persoonsgebonden budgetten  Utrecht, Divosa

Berg, van den, M., H. Bosselaar en M. van der Veer (2007)
Evaluatie cliëntenparticipatie WWB, Een landelijk beeld van de lokale vormgeving, Den Haag,Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bosselaar, H., D. Bannink, C. van Deursen en W. Trommel (2007)
Werkt de WWB? Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Berg, van den, M., H. Bosselaar en M. den Hoedt (2006)
Terugbladeren in de Agenda voor de Toekomst, Een inventariserend onderzoek naar de opbrengsten van de Agenda voor de Toekomst 2001-2005, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bosselaar, H., M. van den Berg en M. den Hoedt (2006)
Re-integratie van oudere werkzoekenden, Lessen uit de eerste good practices, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bosselaar, H. en R. Prins (2006)
Aan het werk met prbVan regisseur naar coach, Utrecht, Divosa

Bosselaar, H., B. Cuelenaere, W.M. Heijdel en de afdeling BIV van UWV (2005)
Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar. Eindverslag project Mediation bij Bezwaar en Beroep, Amsterdam, UWV

Bosselaar, H. en J. Komduur (2005)
Tussen de regels. Analyse van belemmeringen in de praktijk van de Wet verbetering poortwachter, Amsterdam, Breed Platform Verzekerden en Werk

Bosselaar, H., F. Reijenga en T. van der Toorn (2005)
Rechercheur Kroon en het geheim van de 2,5% ziekteverzuim, Den Haag, Reed Business Information

Bosselaar, H., M. van Doorn, W. Heijdel en R. Prins (2004)
Komt tijd, komt Raad? Rapportage over de eerste evaluatie van de UWV cliëntenraden Amsterdam, UWV

Bosselaar, H., R. Prins en P. Molenaar-Cox, (2003)
PRB: Positieve Resultaten Bereikt, een onderzoek naar ervaringen en effecten, Den Haag, Raad voor Werk en Inkomen

Bosselaar, H., P. Molenaar en R. Prins, (2002)
Het experiment met een persoonsgebonden reïntegratiebudget, stand van zaken eind 2001, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkdocument 252

Bosselaar, H. en R. Prins (2001)
PRB: Proef Rechtvaardigt Bezinning. Eindverslag van een experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bosselaar, H. en A. Nijman (2000)
Opties voor vraaggerichte dienstverlening aan jonge (arbeids)gehandicapten, Utrecht, Meccano/FNV Bondgenoten

Bosselaar, H. en R. Prins (2000)
PRB: Praktijk Reageert Bescheiden. Tussenrapportage over het eerste jaar van het experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkdocument 157

Bosselaar, H. en F. Reijenga (2000)
Koplopers in Disability Management, Hoofddorp, TNO Arbeid

Veerman, T.J., H. Bosselaar, A.F. Lenderink & J.A. Duvekot (2000).
Sterk als de zwakste schakel., de doorwerking van overheidsbeleid rond ziekteverzuim en WAO binnen sectoren en bedrijven, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bosselaar, H. en R. Prins, (1999)
PRB: Proef Regio’s Begonnen. De start van een experiment met persoonsgebonden reïntegratiebudgetten, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Splunteren, van, P., H. Bosselaar, A. Koster en N. de Boer (1998)
Werken aan vernieuwing, Handreiking voor ontwikkeling en implementatie van vernieuwingen. Houten, Bohn Staffleu, Van Loghum

Bosselaar, H., M. Kemperman, G. Jehoel (1996)
De sociale minima. Trendstudie 1980-1994, Den Haag SDU

Vermeulen, H.J.J.M. en H. Bosselaar (1996)
De onderste baan belicht, Den Haag OSA

II Artikelen en boekbijdragen (chronologisch)

a) Als enige auteur

Bosselaar, H., (2007)
Naar eigen regie over workability, in: P. van Lieshout e.a. (red.) Ziek en mondig op het werk. Dilemma’s bij veranderende verhoudingen Nieuwerkerk aan den IJssel, Geling Publishing, blz. 31-42

Bosselaar, H., (2006)
De vraag als antwoord? Normatieve risico’s van vraagsturing en de implicaties voor de rol van professionals, in: Beleid en Maatschappij 2006/3

Bosselaar, H., (2002)
Tien doelen van vraagsturing. In: H. Bosselaar, J. van der Wolk, K. Zwart en H. Spies (red.), Vraagsturing, de cliënt aan het roer in de sociale zekerheid en zorg, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, blz. 10-25
b) In samenwerkingsverband

Bosselaar, H. en R. Prins (2007)
Personal return to work budgets for persons with disabilities: demand-based delivery of reintegration services in the Netherlands, in: European journal of social security, volume 9 (2007), 2, p.111-125.

Bosselaar, H. en R. Prins, (2004)
Persoonsgebonden reïntegratiebudget en de gemeente: ervaringen uit drie pilotprojecten in: Sociaal Maandblad Arbeid, jaargang 59 (2004), nr. 5, blz. 255-262

Bosselaar, H. en P. van Splunteren,(2002)
Implementatie van vraagsturing. In: H. Bosselaar, J. van der Wolk, K. Zwart en H. Spies (red.), Vraagsturing, de cliënt aan het roer in de sociale zekerheid en zorg, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, blz. 210-222

Bosselaar, H. en B. Frijling, (1999)
Chronisch zieken, zorg en maatschappelijke positie, in: G.A.M. van de Bos, B.W. Frijling, Y. Koster-Dreese, P. Schnabel en C. Spreeuwenberg (red), Chronisch-ziekenbeleid in de jaren negentig, SWP, Utrecht, blz. 245-255

Bosch, L., H. Bosselaar en W. Zwinkels, (1997)
Zelfstandigen en armoede, in: G. Engbersen, J.C. Vrooman en E. Snel (eds.), De kwetsbaren. Tweede jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, Amsterdam University Press, Amsterdam, p. 229-241

Veerman T.J., H. Bosselaar, A.F. Lenderink & J.A. Duvekot (2001)
De sector uitzendwezen. Een beeld van arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. In: Sectoranalyse WAO 1999. Analyse van 65 sectoren op basis van mesogegevens. Algemene observaties uit een diepteanalyse in zes sectoren. Dieptestudies naar arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid in zes sectoren. Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie bv.

 

Verder diverse artikelen in dag- en weekbladen en tijdschriften zoals De Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland, Maandblad Re-integratie, Sociaal Bestek, Sprank e.d.