kop

Projecten

 


Lopende en recent afgeronde projecten

 

Innovatieproject gemeentelijke persoonsgebonden budgetten

Opdrachtgever: Divosa, gemeente Zoetermeer, ministerie Vrom en ministerie SZW

Steeds meer gemeenten maken gebruik van persoongebonden budgetten om voorzieningen te verstrekken. Samen met bureau AStri organiseert Meccano voor zo'n veertig gemeenten workshops om de opgedane kennis te delen en een benchmarkonderzoek om de processen en resultaten onderling te vergelijken. Het project is een vervolg op een eerder innovatieproject waarvan in de publcatie "Aan het werk met PRB" verslag wordt gedaan. Eind 2008 verscheen over het vervolgproject de publicatie "werkenderwijs met pgb's. Tussenrapportage over gemeentelijke persoonsgebonden budgetten". Het project loopt door tot eind 2009.

 

Evaluatie proeftuinen verzuimbeleid ministerie

Opdrachtgever: ministerie Verkeer en Waterstaat

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelde een werkzwijze om het eigen management van verzuim en re-integratie te verbeteren. Hiervoor werden zogenoemde proeftuinen gestart. Als deskundig onderzoeksbureau op dit terrein werd MECCANO gevraagd een vergelijkende evaluatie uit te voeren. Bij de uitvoering werkte MECCANO samen met Ilse Hento van Hento Policy Support.

 

Jaarlijkse benchmark en selectie werkgeversprijs Kroon op het Werk

Opdrachtgever: Werkgeversforum Kroon op het Werk

Sinds 1998 voert MECCANO, samen met onderzoeksbureau Ipso Facto, de selectie uit van de werkgeversprijs Kroon op het Werk. Met een afgwogen set van vragenlijsten en een ronde langs genomineerde bedrijven ondersteunt Meccano de jury bij de keuze van de uiteindelijke winnaar. De vragenlijsten kunnen ook ingezet worden voor een benchmark tussen de deelnemers.

 

Evaluatie Wet werk en bijstand

Opdrachtgever: minsterie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij de invoering van de Wet werk en bijstand (2004) zegde de minister een evaluatie van de resultaten toe binnen vier jaar na invoering. Het ministerie gaf MECCANO de opdracht deze evalautie uit te voeren. MECCANO werkte hierbij samen met de Universiteit Twente en BSZ Beleidsonderzoek.

 

Evaluatie Cliëntenparticipatie in de Wwb

Opdrachtgever: minsterie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek in samenwerking met Ipso Facto naar de vormgeving van de cliëntparticipatie Wwb bij gemeenten

 

Eerdere projecten

• Evaluatie Agenda voor de Toekomst (i.o.v Ministerie SZW i.s.m Ipso Facto)
• Good practice onderzoek re-integratie oudere werkzoekenden (i.o.v Minsterie SZW i.s.m Ipso Facto)
• Deelname EU expert meeting Aging Society, Helsinki (i.o.v. Ministerie SZW)
• Evaluatie cliëntenraden UWV (i.o.v. UWV, i.s.m. AStri)
• Evaluatie Mediation bij bezwaar en beroep (i.o.v. UWV, i.s.m. AStri)
• Analyse belemmeringen Wet verbetering poortwachter (i.o.v. Breed Platform Verzekerden en Werk)

• Analyse resultaten klachtentelefoon WVP (i.o.v. FNV)
Evaluatie experiment Persoonsgebonden reïntegratiebudget (i.o.v ministerie SZW, i.s.m. AS/tri)
• Onderzoek naar ‘Disability Management in ‘koploperbedrijven’ i.o.v ministerie SZW, (i.s.m. TNO Arbeid)
• Ontwikkeling DM-spiegel voor de website Kroonophetwerk.nl (i.o.v Commissie het Werkend Perspectief, i.s.m. TNO Arbeid)
• Onderzoek naar achtergronden van sectorverschillen in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (i.s.m. AS/tri)
• Onderzoek t.b.v. dienstverlening voor jonge arbeidsongeschikten (i.o.v. FNV Bondgenoten i.s.m. Savant)
• Ontwikkeling kwaliteitsinstrument dienstverlening uitvoeringsinstellingen (i.o.v vakcentrale FNV, i.s.m. Verwey-Jonker Instituut)